« Nazaj na prvo stran

Ministrstvo za kulturo s predlogom Zakona o medijih omejuje uredniško avtonomijo, gospodarsko pobudo in versko svobodo

30. januar 2024

Izjava za javnost Koordinacije katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci glede predloga Zakona o medijih

Koordinacija katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci je mnenja, da je predlog zakona ZMed-1 ustavno sporen ter v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami, saj omejuje zagotovljene svoboščine. Med ključnimi problematičnimi vidiki so 34. člen, ki omogoča arbitrarno cenzuro pod pretvezo preganjanja sovražnega govora, 48. člen, ki posega v versko svobodo z omejevanjem oglaševanja verskih skupnosti, in določila, ki predpostavljajo omejitve v programskem času, saj škodijo medijski pluralnosti in kakovosti ter raznovrstnosti vsebin, kar zadeva edino nepridobitno radijsko postajo posebnega pomena v Sloveniji - Radio Ognjišče.

Najbolj problematična so naslednja področja predlaganega zakona: 

34. člen predlaganega zakona omogoča arbitraren poseg inšpektorja v objavljeno besedilo in s tem v svobodo izražanja, pri čemer zakon omejevanje svobode izražanja nedopustno širi preko ustavnih okvirov in predvideva nadzor nad izražanjem različnih stališč v zadevah, ki jih le določene skupine z družbeno, politično in ekonomsko močjo dojemajo kot sporne, kar ne more biti ustavno dopusten cilj.

Posebej problematičen pa je 47. člen, ki za dosego ustavno nedopustnega cilja ožanja medijskega prostora onemogoča celo prosto gospodarsko pobudo. Ta člen namreč ureja državno oglaševanje, ki mora uresničevati javni interes na področju medijev. Tega pa bo določal Nacionalni svet za medije, ki bo pod neposrednim nadzorom vlade. Pri tem bodo morali naročniki pridobiti soglasje Vlade RS za izvedbo oglaševalskih kampanj, katerih vrednost presega 50.000 evrov. To določilo torej uzakonja popoln nadzor vlade nad denarjem, ki bo na voljo za financiranje medijev. To je še posebej sporno zato, ker termin »državno financiranje« v zakonu ni jasno določen in bi lahko predstavljal manipulacijo vsakokratne vlade. 

48. člen s predvideno prepovedjo obvestil o verskih dogodkih nedopustno posega v versko svobodo, kot izhaja iz 41. člena Ustave Republike Slovenije in 2. člena Zakona o verski svobodi ter iz 9. člena EKČP, pa tudi svobodo izražanja iz 39. člena Ustave Republike Slovenije in 10. člena EKČP. Posredno takšne prepovedi predstavljajo tudi kršitev ustavno zagotovljene pravice do zbiranja in združevanja. Opozarjamo, da predlog ZMed-1 na splošno verskim skupnostim v vseh javnih medijih v državi preprečuje oglaševanje ali obveščanje pod izrazom »verska propaganda«. Sam izraz »verska propaganda«, ki ga primerjalno-pravno v pomenu, kot ga opredeljuje predlog zakona, ne najdemo v evropski ureditvi, je potrebno nadomestiti z izrazom, ki ni plod zgrešenih ideoloških predpostavk. 

Nujno je tudi črtanje omejitve iz 73. člena predloga ZMed-1, ki omejuje pravico do kratkega radijskega poročanja o verskih obredih. V predlogu zakona za oba navedena člena, ki omejujeta svobodo veroizpovedi in izražanja, v obrazložitvi členov ni nobenih dodatnih pojasnil zakaj bi bili takšni ukrepi sorazmerni in nujni v demokratični družbi.

Na celotnem področju programov posebnega pomena pa Koordinacija nasprotuje omejitvam v programskem času, ki so določene v zakonu, in izraža skrb za ohranitev raznolikosti na področju lastne produkcije. Aktualni predlog zakona namreč kaže na izgubo kulturne in umetniške vrednosti v radijskih programih. Lastna produkcija ne priznava produkcije na področju verskih vsebin in tako bistveno posega v uredniško politiko radia posebnega pomena. Koordinacija tudi nasprotuje dodatnim obveznim dajatvam na podlagi dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, saj gre za nepotrebno finančno obremenitev za nepridobitne radijske postaje posebnega pomena. 

V luči navedenih ustavno spornih določil zakona Koordinacija katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci poziva k nujni reviziji predloga ZMed-1. 

Koordinacija poziva vse medije, novinarje, urednike in vse v medijskih poklicih, ki jih bo predlagan zakon prizadel, da izkoristijo čas do konca meseca ter svoje pripombe in pomisleke sporočijo pripravljavcem zakona. 

Koordinacija poudarja, da je ključnega pomena ohranjanje medijske pluralnosti, svobode izražanja in enakopravnega dostopa do medijskih platform za vse družbene skupine. Vsakršna oblika cenzure ali omejevanje svobodnega izražanja in verske svobode je v nasprotju z demokratičnimi načeli in zahteva spremembo predloga s strani predlagatelja.