Leto vere

Papež Benedikt XVI. v Apostolskem pismu Vrata vere (Porta fidei) razglasil leto vere. Leto vere se je na ravni vesoljne Cerkve začelo 11. oktobra 2012, to je ob 50. obletnici začetka drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Trajalo pa bo do 24. novembra, praznika Kristusa Kralja vesoljstva 2013.

Osrednji namen leta je po papeževih besedah, da bi se v vsakem verniku vzbudilo hrepenenje po izpovedovanju vere s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in upanjem. Poleg tega sta namena leta vere tudi okrepiti življenjsko pričevanje vernikov, da bo raslo v svoji verodostojnosti ter da bi znova odkrili vsebine vere, ki jo izpovedujemo, živimo in molimo. V ta namen naj bi v letu vere poglobljeno študirali dokumente 2. vatikanskega koncila in še posebej Katekizem Katoliške Cerkve, ki na podlagi koncilskih sklepov razlaga celoto katoliške vere in katerega 20. letnico izida obhajamo prav letos.

Leto vere na slovenski ravni sovpada z začetkom uresničevanja Slovenskega pastoralnega načrta (SPN) in njegovim krovnim dokumentom Pridite in poglejte (PIP). Tudi SPN si je kot osrednji cilj zadal poživitev osebne vere v osebne življenju, ki naj postopoma vodi tudi do prenove verskega življenja v cerkvenih skupnostih, župnijah, gibanjih in skupinah.

Na ravni škofije Novo mesto smo v leto vere vstopili s slovesnim bogoslužjem v sredo, 3. oktobra 2012, ko so se v stolnici pri somaševanju zbrali skoraj vsi duhovniki novomeške škofije.

Na tej strani želimo predstaviti nekaj vsebin in dogajanja v povezavi z letom vere.


Pastirsko pismo škofa Glavana ob začetku leta vere

Pastirsko pismo škofa Glavana ob začetku leta vere.


Veroizpoved (Credo)

V škofiji Novo mesto se bomo v postnem času 2013 poseben intenzivno pripravljali na slovesno izpoved vere pri velikonočni vigiliji v soboto, 30. marca. Duhovniki bodo v nedeljskih nagovorih vseh 6. postnih nedelj razlagali veroizpoved, da bomo verniki z obnovljenim poznavanjem in večjo notranjo predanostjo pred veliko nočjo ob soju velikonočne sveče slovesno izpovedali svojo vero. V ta namen Škofijska liturgična komisija in Komisija za oznanjevanje pripravljata ustrezna gradiva in pridigarske predloge za duhovnike.

Sama izpoved vere je hkrati osebno in skupnostno dejanje. Vero namreč vedno izpovedujemo znotraj skupnosti. V veri krščanske skupnosti vsakdo prejema krst, učinkovito znamenje vstopa v krog verujočega ljudstva. Najstarejša veroizpovedna obrazca sta Apostolska veroizpoved, ki je starodavna krstna veroizpoved rimske Cerkve, in Nicejsko-carigrajska veroizpoved, ki je sad prvih dveh vesoljnih cerkvenih zborov, nicejskega (leta 325) in carigrajskega (381). Še danes ostaja skupna vsem velikim Cerkvam Vzhoda in Zahoda.

Veroizpoved je razčlenjena v tri osnovne dele. V kratkih stavkih (ki so večkrat sad brunih teoloških razprav v prvih stoletjih krščanstva) izpoveduje vero v vsako od treh oseb enega Boga. Ob koncu veroizpovedi je dodan odstavek, ki govori o veri verujočega ljudstva znotraj Cerkve z upanjem na zveličanje v krog odrešenih v nebesih.

Nicejsko-carigrajska veroizpoved

Verujem v enega Boga,

Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari.
 
In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega,
ki je iz Očeta rojen  pred vsemi veki
in je Bog od Boga, Luč od Luči,
pravi Bog od pravega Boga.
Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom
in je po njem vse ustvarjeno.
Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja
prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu
iz Marije Device
in postal človek.
Bil je tudi križan za nas,
pod Poncijem Pilatom je trpel,
in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal,
po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa,
sedi na Očetovi desnici.
In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.
 
Verujem v Svetega Duha,
Gospoda, ki oživlja.
Ki izhaja iz Očeta in Sina.
Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo.
Ki je govoril po prerokih.
 
In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih
in življenja v prihodnjem veku.
 
Amen.


Uradni logotip leta vere

Razlaga logotipa

Na kvadratnem polju je upodobljena ladja, ki pluje na valovih, kar simbolizira Cerkev. Jambor je križ, na katerem se pne jadro, ki grafično hkrati oblikuje Kristusov monogram IHS. Krog v ozadju predstavlja sonce, ki v povezavi z monogramom nakazuje na evharistijo.

 

Molitev

Molitev je eno najpomembnejših sredstev za poživitev in ohranitev vere.
V stiskah, veselju in med čisto običajnim vsakdanjikom se radi zatekajmo k molitvi, zaupnem druženju z Bogom in vsemi nebeščani.

 

MOLITEV ZA NOVO EVANGELIZACIJO
 
Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo
in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu.
Prosimo te, poživi nam vero,
da bo postala globoko prepričanje
in resnična moč, ki izhaja iz osebnega
srečanja z Jezusom Kristusom.

Daj nam, dobri Oče, da bomo živeli v poslušnosti
Svetemu Duhu. Naj zvesto hodimo za
Kristusom, navdušeno in vztrajno odgovarjamo
na Božjo besedo in hvaležno uživamo
kruh življenja.
 
Dobri Oče, podpiraj z močjo Duha prizadevanje
Cerkve za novo evangelizacijo in nas
vodi, da bomo z besedo in s svojim življenjem
našim sodobnikom oznanjali Kristusa.
 
Jezusovi učenci naj se odlikujemo po ljubezni
do ubogih in stiskanih, naj bomo solidarni
s potrebnimi in velikodušni v delih
usmiljenja, naj ne molčimo pred zlom in ne
podležemo mikom prevladujoče miselnosti.
 
Po Marijinem zgledu naj v luči vere odkrivamo
čudovita Božja dela; naj bomo pozorni
na znamenja časov in postanemo znamenje
prisotnosti Vstalega v svetu, da bomo z novim
navdušenjem služili resnici, pravici in miru.
 
To prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

 

Molitev ob letu vere za novo evangelizacijo.

Osnovni molitveni obrazci na škofijski spletni strani.

 

Uradna spletna stran leta vere (it., en., es., fr.)

http://www.annusfidei.va

2. vatikanski koncil

V nastajanju!

 

Katekizem Katoliške Cerkve

Katekizem Katoliške Cerkve je izšel leta 1992/3 po naročilu papeža Janeza Pavla II. ob obhajanju 30. obletnice II. vatikanskega koncila. V katekizmu je predstavljen ves temeljni nauk Katoliške Cerkve. Beseda "katekizem" pomeni pripomoček pri katehezi, se pravi poučevanju verskih resnic in uvajanju v krščansko življenje po veri. Znani so različni katekizmi iz obdobja reformacije (Trubarjev Katekizem je hkrati tudi prva slovenska tiskana knjiga) in protireformacije, med katerimi sta posebej poznana katekizma sv. Petra Kanizija. Ker katekizem skuša v eno celoto zaobjeti vsebino krščanskega verovanja, so to ime pogosto uporabljali tudi za veroučne učbenike in sam pouk verouka "katekizma". Katekizem Katoliške Cerkve iz leta 1992, ki je danes v veljavi, se pri razlaganju krščanskega nauka naslanja na nove poudarke II. vatikanskega koncila. Pri tem je treba takoj poudariti, da se krščanska vera v svojem bistvu ne spreminja, ker v središču vedno ostajata Bog - Sveta Trojica in Jezus Kristus - odrešenik človeštva. Vendar smo ljudje pri svojem razumevanju vedno pogojeni s konkretnim okoljem, časom in prostorom, in je zato naloga vsake generacije in vsakega kristjana posebej, da si na novo odgovori na temeljna vprašanja in na sebi primeren način odkrije isti temelj vere.

S tem namenom je papež Benedikt XVI. za Leto vere vsem kristjanom prav posebej priporočil branje in študij Katekizma Katoliške Cerkve, ki je izšel pred 20. leti. Preko tega temeljnega priročnika naj bi verniki obnovili svoje znanje o verskih resnicah in te tudi razumeli. Hkrati s boljšim poznavanjem božjih skrivnosti pa naj bi v srcih rasli tudi ljubezen in osebna vera.

Vsebina in sestava Katekizma

Katekizem je razdeljen na štiri dele.

1. Prvi del obravnava vero in izpovedovanje vere. Takoj na začetku so zapisane besede: "Vera je človekov odgovor Bogu, ki se mu razodeva in podarja," (KKC 26) in: "Hrepenenje po Bogu je zaisano v človekovo srce; [...] samo v Bogu bo človek našel resnico in srečo, ki je ne neha iskati." (KKC 27)
Prvi del najprej predstavi splošno človekovo iskanje resnice in smisla, ki ju v polnosti najde le v Bogu, ki ga na poseben način odkriva v razodeti Božji besedi. Sledi obsežna razlaga krščanske veoizpovedi in posameznih resnic, ki so vključene vanjo.

2. Drugi del predstavi in razloži življenje Cerkve in vernikov v zakramentih in bogoslužju. Kristjani po zakramentih stopamo v živ odnos z Bogom. Zakramenti uvanja (krst, birma, evharistija) popeljejo človeka v živo in trajno občestvo z Bogom in Cerkvijo. Dva zakramenta ozdravljanja (pokora in bolniško maziljenje) ga krepita, da se more po božjem usmiljenju dvigniti iz greha ali bolezni in ponovno zaživeti odrešeno življenje. Zakramenti služenja (sveti red - duhovništvo, zakon) verniku podeljujeta posebno nalogo služenja človeški in krščanski skupnosti.

3. Tretji del Katekizma izhaja iz prvih dveh. Ko človek izpoveduje vero in v moči zakramentov živi v občestvu s Cerkvijo, sme, zmore in mora svoje življenje uravnavati po Božji volji v vseh konkretnih okoliščinah vsakdanjega življenja. Njegova osebna svoboda zato ni okrnjena, ker se svobodno prepusti Božji ljubeči roki, ki ga želi pripeljati do polne uresničitve in ga obvarovati pred zlom (grehom). To je osnova za krščanski pogled na moralnost, upoštevanje 10 božjih zapovedi in dejavno življenje v družbi.

4. Četrti del Katekizma govori o molitvi. Molitev je kot gorivo, ki ga je potrebno ves čas dolivati na ogenj (vere), da ta gori. Brez osebne molitve in molitve v skupnosti bi se srca kristjanov ohladila, njihovo življenje pa bi izgubilo polet. Posebno mesto med vsemi molitvami zavzema Gospodova molitev Očenaš.

Kompendij Katekizma Katoliške Cerkve

Kompendij (Povzetek) katekizma je izšel leta 2005. Po vsebini sledi in povzema "veliki" katekizem in je v ravno tako razdeljen na štiri osnovne dele. Razlika je v tem, da je Kompendij bistveno krajši in je napisan v obliki vprašanj in odgovorov. Iste resnice, ki so obširneje razložene v Katekizmu Katoliške Cerkve, so v Kompendiju razložene po sklopih.

YOUCAT - Katekizem za mlade

Leta 2011 je izšel YOUCAT - katekizem za mlade. Po zgledu Kompendija, je tudi YOUCAT napisan v obliki vprašanj in odgovorov. Ker je posebej namenjen mladim, so krščanske resnice in vrednote razložene na njim primeren, čim bolj neposreden način. S tega vidika je YOUCAT lahko zanimiv tudi za druge starostne skupine, saj v preprostem jeziku razlaga katekizemsko vsebino. Da novi katekizem čim bolje odgovarjal na resnična vprašanja mladih, so pri njegovem mladi tudi aktivno sodelovali, tako da so oblikovali sama vprašanja in pomagali oblikovati odgovore. Tako so pri odgovorih pogosto dodani tudi primeri. Ravno tako kot Katekizem in Kompendij katekizma, je tudi YOUCAT razdeljen na zgoraj predstavljene štiri enote (1. razlaga veroizpovedi, 2. bogoslužje Cerkve in zakramenti, 3. moralne vrednote in 4. molitev v življenju kristjana). Ob robu besedila so za ponazoritev vsebine dodani citati velikih cerkvenih in tudi drugih osebnosti. Vsa knjiga je opremljena z zanimivimi risbami in fotografijami.

Pastoralni načrt - "Pridite in poglejte!" (PIP)

Že sinoda Cerkve na Slovenskem leta (1997-2002) je sklenila, naj se za izdela pastoralni načrt, ki naj bi spodbudil poživitev in prenovo krščanskega življenja v Cerkvi in njenih posameznih skupnostih. Na ta način naj bi na konkreten način prenesli v življenje sklepe in navodila II. vatikanskega cerkvenega zbora.

Po večih poskusih je leta 2012 vendarle uspelo. Strateški svet za pripravo pastoralnega načrta je izdal krovni dokument z naslovom Pridite in poglejte. Sestavljatelji so se zavedali, da bodo težko določili enoten program za vse župnije in cerkvene odbore po vsej Sloveniji. V dokumentu so zato po tehtnem premisleku in duhovnem razločevanju zbrane osnovne smernice, ki naj bi jih v letu 2013/14 vsaka posamezna enota in občestvo prenesla v svoje konkretne pastoralne načrte za dobo 5 let. Oblikovanje Slovenskega pastoralnega načrta lepo sovpada z Letom vere, saj je to poseben slovenski način, kako želimo v našem okolju živeti novo evangelizacijo in tako poživiti in prenoviti osebno vero v občestvih in pri posameznikih.

Že sama zasnova dokumenta Pridite in poglejte razodene, da je tudi njegova vsebina bogata:
Prvi del (čl. 1-39) skuša objektivno predstaviti sekularizirano okolje, v katerem slovenski kristjani danes živimo in cerkveno situacijo, ki kaže na marsikatere prednosti (25-30) a hkrati razodeva tudi pomembne šibkosti (31-39).
Drugi del (40-60) jasno predstavi osnovni namen pastoralnega načrta, ki ga povzema stavek: "Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni." (PIP 59)
Tretji del dokumenta (61-102) predstavi pet temeljnih izzivov, ki jih prepoznavamo za Cerkev v Sloveniji. To so: ponovna usmeritev k izvirom, vzgoja za poklicanost in poslanstvo, graditev živih malih občestev, gojitev sočutja in pravičnosti, in odpuščanje in sprava.
Četrti del (103-137) dokumenta predstavi nekatere smeri, kako naj bi v prihodnje izgledala pastorala v dosedanjih, prenovljenih in novih cerkvenih strukturah. Kratek dodatek pa skuša podati nekaj konkretnih predlogov, kako lahko v osebnem, družinskem in občestvenem (župnijskem) življenju izpeljemo prve korake v smeri novega pastoralnega načrta.

Konkretno načrtovanje po župnijah in drugih občestvih naj bi potekalo v prihodnjem pastoralnem letu, ko bomo vsi skupaj že dodobra prebrali in razumeli poudarke dokumenta Pridite in poglejte. Da bi se pripravili na načrtovanje in pisanje načrtov v Škofiji Novo mesto pripravljamo izobraževalne večere, kjer se zbirajo predstavniki posameznih župnij in ŽPS. O teh študijskih srečanjih je več napisanega v spodnjih člankih.

Leto vere

Podelitev zakramentov katehumenom

V soboto, 23. novembra 2013, je škof Andrej Glavan v frančiškanski cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu podelil zakramente uvajanja v krščanstvo 6 katehumenom, ki so prejeli sv. birmo in prvo sv. obhajilo, ena izmed njih in sin enega od katehumenov pa sta bila tudi krščena. Tako so katehumeni sklenili pot priprave in postali živi udje Cerkve. Poleg Novega mesta se katehumeni ... beri dalje.

V soboto, 23. novembra 2013, je škof Andrej Glavan v frančiškanski cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu podelil zakramente uvajanja v krščanstvo 6 katehumenom, ki so prejeli sv. birmo in prvo sv. obhajilo, ena izmed njih ... beri dalje.

Škofijski sklep leta vere

Papež Benedikt XVI. je lani razglasil in začel leto vere, ko naj bi ob 50. obletnici začetka ... beri dalje.

Papež Benedikt XVI. je lani razglasil in začel ... beri dalje.

Duhovniški dnevi 2013

Sedmič zapored smo se duhovniki novomeške škofije zbrali skupaj na tako imenovanih duhovniških dnevih. Tudi ... beri dalje.

Sedmič zapored smo se duhovniki novomeške škofije ... beri dalje.

Jagode naše pastorale - nova številka

Konec oktobra je izšla nova številka škofijskega glasila Jagode naše pastorale, ki jo lahko prelistate ... beri dalje.

Konec oktobra je izšla nova številka škofijskega ... beri dalje.

Pastoralni tečaj 2013

V četrtek, 12. septembra 2013, je v Zavodu F. I. Baraga v Šmihelu pri Novem mestu potekal ... beri dalje.

V četrtek, 12. septembra 2013, je v Zavodu ... beri dalje.

Romanje bolnikov in invalidov na Zaplaz

V soboto, 31. avgusta 2013, je potekalo letošnje škofijsko romanje bolnikov, invalidov in starejših na ... beri dalje.

V soboto, 31. avgusta 2013, je potekalo leto ... beri dalje.

Dnevi duhovnosti na Butoraju 2013

Na Butoraju smo imeli od 29. julija do 3. avgusta dneve duhovnosti Katoliške karizmatične prenove z ... beri dalje.

Na Butoraju smo imeli od 29. julija do ... beri dalje.

Tretje srečanje za pisanje pastoralnih načrtov

V soboto, 15. junija 2013, je v Baragovem zavodu potekalo že tretje srečanje Odbora za pastoralno prenovo ... beri dalje.

V soboto, 15. junija 2013, je v Baragovem ... beri dalje.

Povezani s papežem Frančiškom pred Najsvetejšim

Ob prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi bo v Letu vere v baziliki ... beri dalje.

Ob prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Svete ... beri dalje.

Študijski dan o KKC

Ljubezen do Kristusa in Cerkve

Danes, v sredo, 20. marca, je v Baragovem zavodu v Šmihelu pri ... beri dalje.

Ljubezen do Kristusa in Cerkve

Danes, v sredo ... beri dalje.

Okrogle mize o mladih, veri in evangelizaciji

»Skupnosti dajemo nasmeh«

Društvo SKAM in Radio Ognjišče pripravljata šest večerov z okroglimi mizami o ... beri dalje.

»Skupnosti dajemo nasmeh«

Društvo SKAM in Radio ... beri dalje.

Študijska dneva o dokumentu Pridite in poglejte

-  »Živo občestvo prepoznamo med drugim tudi po tem, kako organizira in usklajuje dobrodelnost«. Krovni dokument slovenskega pastoralnega ... beri dalje.

-  »Živo občestvo prepoznamo med drugim tudi po tem ... beri dalje.

Postni nagovori o veroizpovedi

Ob začetku leta vere je Škofijski pastoralni svet skupaj s škofom Andrejem Glavanom odločil, da bomo v ... beri dalje.

Ob začetku leta vere je Škofijski pastoralni svet ... beri dalje.

Grozdetovi večeri - odmevi

Grozdetovi večeri 2013 - Odprimo vrata vere

Spodaj si preberite odmeve na prve štiri Grozdetove večere.

17. januarja ... beri dalje.

Grozdetovi večeri 2013 - Odprimo vrata vere

Spodaj si ... beri dalje.

Koraki nove evangelizacije v novomeški škofiji

»Nič ni nujnejšega, kakor je to: današnjemu človeku zopet omogočiti srečanje z Bogom, z Bogom ... beri dalje.

»Nič ni nujnejšega, kakor je to: dana ... beri dalje.

Pastirsko pismo ob začetku Leta vere

Dragi bratje in sestre!

Letos se spominjamo 50-letnice začetka drugega vatikanskega koncila, ki je bil najvažnejši ... beri dalje.

Dragi bratje in sestre!

Letos se spominjamo 50-letnice ... beri dalje.

Slovesno vstopili v Leto vere

V škofiji Novo mesto smo v sredo 3. oktobra slovesno vstopili v Leto vere. Pri somaševanju ... beri dalje.

V škofiji Novo mesto smo v sredo 3 ... beri dalje.